Çevre

Ortholand

Çevre Kirliliği

Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi, çevre kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir.Sanayi üretimindeki bu artış, beraberinde mevcut doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Doğal kaynaklar hızla tükenirken, üretim ve tüketimden kaynaklanan atıkların önlemler alınmadan doğaya salınması, Çevre Kirliliğinin oluşmasına ortam sağlamaktadır. Çevre kirliliğinin en önemli nedenleri aşağıda kısaca sıralanmıştır.

Hızlı nüfus artışı,
Plansız kentleşme,
Plansız endüstrileşme,
Doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması.

Kuşkusuz çağımız, dünya tarihinde en fazla gelişme ve ilerlemelere sahne olmaktadır. İnsanlığın sanayileşme ve teknolojinin her alandan gelişmesinin azami noktası, yaşamakta olduğumuz zaman dilimi içindedir. Bu hızlı gelişme, her geçen gün daha da artmaktadır. Bu arada, insanlar da doğal zenginlik kaynaklarını hızla tüketmektedirler. Bu da çevrenin pek çok yer ve şekilde hızla kirlenmesine neden olmaktadır.

Etkili ve geniş kapsamlı önlemler alınmazsa dünyamızdaki tüm canlı varlıklar için yaşama şartları bozulmaya devam edecektir. Hızlı sanayileşme ile beraber çevrenin hızla kirlenmesi ve bu durumun doğurabileceği sınırsız tehlike, ancak son çeyrek yüzyılda yeterince anlaşılabilmiştir.